Кратак видео даје јасан увид о израчунавању броја елементарних честица на основу атомског ( редног ) броја и масеног броја.

Advertisements