• Електролотичка дисоцијација је процес, при коме долази до разлагања супстанце на јоне, дејством поларних молекула воде.
  • Дестилована вода не проводи струју, зато кажемо да је неелектролит.
  • Морска вода проводи струју, зато је она електролит.
  • Електролитичкој дисоцијацији подлежу: киселине, базе и соли. 

Дисоцијација киселина:

Киселине су једињења која дисосују на катјон водоника и анјон киселинског остатка.

Дисоцијација база( хидроксида):

Базе су једињења која дисосују на катјон метала и анјон киселинског остатка.

  • ДИСОЦИЈАЦИЈА СОЛИ:

Соли су једињења која дисосују на катјон метала и анјон киселинског остатка.

Advertisements